V košíku ještě nic není :-(

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Viste s.r.o. (provozovatel www.zahranicnikosmetika.cz)

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Viste s.r.o., IČ 63468956, se sídlem Tišnovská, 613 00, Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 19792 jako prodávající a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

  • osoba, která podniká na základě živnostenského nebo jiného oprávnění.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 82/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, podmínkami objednávané služby a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. Objednávání.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Viste s.r.o., IČ 63468956, se sídlem Tišnovská 73, 613 00 Brno. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická (odesláním na adresu info@zahranicnikosmetika.cz).. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

III. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

 

IV. Ceny

V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

 

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

Objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu na www.zahranicnikosmetika.cz (dále jen „e-shop“)

 

VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, nebo při dodání poslední dodávky zboží, pokud je objednáno několik druhů nebo částí zboží. Platí, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající hradí nejlevnější formu dopravy při doručení od spotřebitele k prodávajícímu podle svého ceníku, pokud spotřebitel zvolí dražší způsob, rozdíl v ceně platí spotřebitel. Dopravu vyreklamovaného zboží platí spotřebitel.

Odstoupení od smlouvy a zboží zasílejte na adresu:

Viste s.r.o.
Dobrovského 338
664 01 Bílovice nad Svitavou

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 občanského zákoníku).

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od odbržení odstoupení od smlouvy a navrácení zboží.

 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro vyřízení odstoupení zboží odeslat na adresu prodávajícího (Viste s.r.o., Dobrovského 338, Bílovice nad Svitavou, 664 01) spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude vrácena nebo zdali bude čerpána pro další nákup.


Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu.

 

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • platba předem bankovním převodem,

  • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“).

  • online platba PayU

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 

VIII. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou - ČR

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. DPD, nebo Českou poštou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce http://www.zahranicnikosmetika.cz/cs/info/typy-dopravy

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@zahranicnikosmetika.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Zaslání přepravní službou - SK

Zboží na Slovensko je kupujícímu zasláno pomocí služby DPD+2. Aktuální cenu naleznete na http://www.zahranicnikosmetika.cz/cs/info/typy-dopravy


Osobní odběr na Uloženka/HeurekaPoint

Zboží je zasláno kupujícímu prostřednictvím odběrných míst. Seznam odběrných míst (http://www.ulozenka.cz/vydejni-a-podaci-mista).

Cenu dopravy naleznete na webové stránce  http://www.zahranicnikosmetika.cz/cs/info/typy-dopravy

 

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

 

X. Závěrečná ustanovení

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2014 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.